HÀNG BẬC GIẬM

Đây là hàng bậc giậm của chúng tôi cho khách hàng Đức. 

Đề nghị anh em người Việt Nam KHÔNG lấy hàng của nội! 

Khuôn đúc rung bước 1