Kiểm tra chất lượng

Sản phẩm được kiểm tra nội bộ hàng ngày trong quá trình sản xuất và thỉnh thoảng được kiểm tra bởi các phòng thí nghiệm độc lập cho kết quả đối chứng. Yêu cầu là 12 kN.

SAM_4351

SAM_4352

SAM_4353

SAM_4354

SAM_4355

SAM_4356

SAM_4357

SAM_4358

SAM_4359

SAM_4360

SAM_4361

SAM_4362

SAM_4363

SAM_4470

SAM_4471

SAM_4472

SAM_4473

SAM_4474

SAM_4475

SAM_4477