Foundry fake

This is fotos at Hoang Cuong Foundry!

Đề nghị anh em người Việt Nam KHÔNG lấy hàng của nhau!

Hoang Cuong Foundry fake

This is Hung Vi Foundry!Hung Vi Foundry fake

This is My Dong Foundry!

My Dong Foundry fake

Mọi người phát hiện hành động giả dối trong ngành đúc đề nghị phản hồi lại và chúng tôi sẽ cho đăng lên để nhằm lành mạnh ngành đúc, tránh thiệt hại cho khách hàng và cho chính bản thân chúng ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *