Foundry fake

This is fotos at our foundry!

Đề nghị anh em người Việt Nam KHÔNG lấy hàng của nhau!

Hoang Cuong Foundry fake

This is our foundries!Hung Vi Foundry fake

This is our foundry!

My Dong Foundry fake

Mọi người phát hiện hành động giả dối trong ngành đúc đề nghị phản hồi lại và chúng tôi sẽ cho đăng lên để nhằm lành mạnh ngành đúc, tránh thiệt hại cho khách hàng và cho chính bản thân chúng ta.